Paslaugos


GLOBOS NAMUOSE TEIKIAMOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

 1. Socialinis darbas su vaiku organizuojamas pagal individualų socialinės globos planą.

2. Teikiamos šios socialinės paslaugos:

2.1. informavimo;

2.2. konsultavimo;

2.3. tarpininkavimo ir atstovavimo;

2.4. apgyvendinimo;

2.5. kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.);

2.6. darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, dailės dirbiniai, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas, maisto gamyba, savitvarka ir pan.);

2.7. laisvalaikio organizavimo;

2.8. asmens higienos paslaugos;

2.9. maitinimo paslaugos;

2.10. sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;

2.11. ankstyvosios reabilitacijos.

 

TEIKIAMOS UGDYMO PASLAUGOS

1. Organizuojamas vaikų ugdymas pagal amžių.

2. Sudarytos galimybės gauti ugdymo paslaugas Plungės sporto ir rekreacijos centre, Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje.

3. Teikiamos psichologo, logopedo, kvalifikuota užimtumo pagalba.

4. Vaikai skatinami dalyvauti globos namuose veikiančiose būreliuose (piešimo, muzikos, sveikatingumo, dizaino, šokio, groti kapeloje, veikia biblioteka).

5. Sudarytos sąlygos naudotis kompiuteriais, internetu.

6. Sudarytos sąlygos lankytis kultūros įstaigose vykstančiuose renginiuose, parodose.

7. Tenkinami vaikų pažintiniai interesai.

8. Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programas vaikų darželyje.

 

VAIKŲ DARBINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS

1. Uždaviniai:

1.1. supažindinti vaikus su profesijomis, mokymosi įstaigomis, sąlygomis;

1.2. mokyti pasinaudoti darbo biržos paslaugomis, dalyvauti karjeros planavimo mokymuose;

1.3. dalyvauti įmonių dienose, įmonių edukacinėse programose, rengti susitikimus su sėkmingais žmonėmis;

1.4. diskusijos su įvairių profesijų specialistais, aptariant profesijų ypatumus ir privalumus, susipažinti su artimiausiomis įmonėmis, darbo specifika, profesijomis, kokių profesijų specialistams lengviau susirasti darbą;

1.5. lankyti atvirų durų dienas profesinėse ir aukštosiose mokyklose;

1.6. siekti, kad vaikai išmoktų ir atliktų pagal amžių ir vaiko galimybes namų ruošos, darbus.

2. Priemonės:

2.1. rankų darbai ( mezgimas, siuvimas, siuvinėjimas);

2.2. pagalba mažiems vaikams, vaikams su negalia;

2.3. ieškoti galimybių įsidarbinti atostogų metu;

2.4. dalyvauti projekte ,,Eko karta“, „Gėlynų, daržo priežiūra, daržovių auginimas“;

2.5. savarankiškas maisto gaminimas, skalbimas, drabužių, buto, aplinkos tvarkymas;

2.6. dalyvauti mieste organizuojamose talkose, akcijose.

 

Puslapis "Paslaugos" atnaujintas 2017-04-18